ยินดีต้อนรับสู่ สาขาชีววิทยา

หลักสูตรชีววิทยาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปี 2555 เพื่อให้ตอบรับต่อความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ. และมาตรฐานคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายวิชาชีพ เช่น รับราชการ ประกอบอาชีพส่วนตัว ทำงานในบริษัทเอกชน รวมถึงสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุลชีววิทยา เทคโนโลบีชีวภาพ และการจัดการทรัพยากร เป็นต้น

หลักสูตรชีววิทยาีรายละเอียดดังนี้

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science ( Biology)

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) Bachelor of Science (Biology)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ชีววิทยา) B.Sc. (Biology)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตชีววิทยาที่ี่มีองค์ความรู้และทักษะด้านชีววิทยาที่สามารถนำไปประกอบอาชีพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งมีคุณธรรมจรรยาบรรณ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตว่าด้วยการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) จะสำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน

 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 51 และ 52 คลิก

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 53 และ 54 คลิก