ยินดีต้อนรับสู่ สาขาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ มีภาระงานนอกเหนือจากการสอน คือ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

งานวิจัย

ดำเนินการเสร็จสิ้น

1. การศึกษาความหลากหลายและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์สาหร่ายชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย

รศ.มัณฑนา นวลเจริญ และคณะ

2. การพัฒนาต้นแบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกร่วมกับชุมชนจังหวัดกระบี่

รศ.มัณฑนา นวลเจริญ และคณะ

3. Transplantation technique of the seagrass, Enhalus acoroides,

in Chalong Bay, Phuket Island

Chanmethakul, T., Auksorniam, A. and Yakareya, U.

 

กำลังดำเนินการ 2554 - ปัจจุบัน

1. Tissue culture techniques of Enhalus acoroides

อ.สุนิดา เจตมหันต์ และ ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล

2. Five new species of Sarcophyton from Thai waters

T. Chanmethakul and P. Alderslade

3. พืชในวัฒนธรรมภาคใต้ของประเทศไทย

รศ.มัณฑนา นวลเจริญ และ อ.สุนิดา เจตมหันต์

 

งานวิจัยของนักศึกษา (กำลังดำเนินการ)

1. ความหลากหลายของปูเสฉวนในจังหวัดภูเก็ต
2. สูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเล
3.

 

งานบริการวิชาการ

 

งบประมาณปี 2553 - 2554 (ดำเนินการเสร็จสิ้น)

1. โครงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานแนวปะการังเกาะโลซิน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล และคณะ

2. โครงการการจัดทำกลไกการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ อุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากคลองกระเปอร์และปากแม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง

(สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

รศ.มัณฑนา นวลเจริญ และคณะ

3. โครงการมรดกทะเลไทย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล และคณะ

4. โครงการศึกษาขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช)

ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล และคณะ

5. โครงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานอุทยานลำน้ำกระบุรี จ.ระนอง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช)

ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล และคณะ