ยินดีต้อนรับสู่ สาขาชีววิทยา

หลักสูตรชีววิทยามีบุคลากร ดังนี้

 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

firefox

ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์มธากุล

Thanongsak Chanmethakul (PhD. Biology)

ประธานสาขา

จบการศึกษาปริญญาเอกด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์ด้านนิเวศวิทยาทางทะเลมากกว่า 15 ปี เน้นงานวิจัยในแนวปะการัง โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตกลุ่มปะการังแข็ง ปะการังอ่อน และกัลปังหา ....

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

arunsri

ดร.อรุณศรี ว่องปฎิการ

Arunsri Wongpatikran (PhD. Microbiology)

จบการศึกษาปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยาจาก University of Leeds มีประสบการณ์งานสอนด้านวิชาจุลชีววิทยาทั่วไปและจุลินทรีย์อุตสาหกรรม มีงานวิจัยด้านศึกษาความหลากหลายและการพัฒนาศักยภาพสาหร่ายขนาดใหญ่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ประเทศไทยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


 

sunida

ดร.ชาลินี ถังมณี

Chalinee Thangmanee (Phd. Biology)

จบการศึกษาปริญญาเอกด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเชี่ยวชาญด้านชีวโมเลกุลของพืชและเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 


 

chantana

ดร.วิภาวี ดำมี

Vipawee Dummee (PhD. Biology)

จบการศึกษาปริญญาเอกด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


 

chantana

ดร.ปรียานุช ทองโพธิ์

Preeyanuch Thongpoo (PhD. Biotechnology)

จบศึกษาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านเทคนิคดีเอ็นเอ และเทคโนโลยีชีวาภาพ  

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


 

chantana

ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์

Pawalee Srisuksomwong (PhD. Microbiology)

กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านสาหร้่าย 

[รายละเอียดเพิ่มเติม]chantana

อาจารย์นลินอร นุ้ยปลอด

Preeyanuch Thongpoo (PhD. Molecular Genetics and Genetic Engineering - Candidate)

กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านอณูพันธุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  

 


 

chantana

อาจารย์จันทนา แสงแก้ว

Chantana Sangkeaw (PhD. Biotechnology - Candidate)

ปัจจุบันกำลังลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยา เน้นงานวิจัยด้านสาหร่ายวิทยา

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 


 

sunida

อาจารย์สายสนิท พงศ์สุวรรณ

Saisanit Phongsuwan (MSc. Ecology)

จบการศึกษาปริญญาโทด้านนิเวศวิทยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์งานสอนด้านชีววิทยามากกว่า 5 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า   

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 


 

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

aoithip

นางสาวอ้อยทิพย์ ชูแก้ว

Aoithip Chukeaw (BSc. Biology)

 

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

 

 

อาจารย์พิเศษหลักสูตร

 

firefox

อาจารย์จำลอง บุญศิริ

Chumlong Bhunsiri (MSc. Biology)

จบการศึกษาปริญญาโทด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีประสบการณ์งานสอนด้านชีววิทยาและเทคนิคด้านชีววิทยามากกว่า 30 ปี นอกจากนั้นยังมีความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักกับภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านปักษ์ใต้การวิจัยและพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

mantana

รศ.มัณฑนา นวลเจริญ

Assit. Prof. Mantana Nualchareon (MSc. Biology)

จบการศึกษาปริญญาโทด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีประสบการณ์ทำงานงานสอนและการทำงานภาคสนามกับชุมชนแถบชายฝั่งทะเลอันดามันมากกว่า 34 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านสาหร่ายวิทยา เน้นการประยุกต์งานวิจัยเพื่อการนำไปใช้โดยชุมชนชาวประมงชายฝั่ง รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรชีวภาพในโรงเรียนแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

 

 

อาจารย์พิเศษจากหน่วยงานอื่น ๆ

ดร.หรรษา  จรรย์แสง ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

นายสมบัติ  ภู่วัชรานนท์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จ.ภูเก็ต

ดร.สมเกียรติ  ขอเจริญวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จ.ภูเก็ต

ดร.ก้องเกียรติ  กิติวัฒนาวงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จ.ภูเก็ต

ดร.สุรีย์  สตภูมินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จ.ภูเก็ต